Nederlandse Pointer Club

Welkom

  

  


Huishoudelijk reglement Nederlandse Pointer Club

Artikel 1: Toelating van leden

1. Zij die als lid tot de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke aanmelding hun naam, adres, postcode en woonplaats. Bij een aanmelding als gezinslid wordt de naam van de partner vermeld.
2. Naam, adres en woonplaats van de in het eerste lid bedoelde personen worden zo spoedig mogelijk in het orgaan van de vereniging gepubliceerd met de mededeling, dat de leden binnen twee weken na verschijning schriftelijk en gemotiveerd bezwaren tegen de toelating van een of meer aspirantleden aan het bestuur kenbaar kunnen maken. Het bestuur overweegt deze bezwaren bij zijn beslissing omtrent de toelating.
3. De secretaris deelt het bestuursbesluit omtrent de toelating zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de betrokkene mee. In geval van niet-toelating worden daarbij de motieven medegedeeld, die het bestuur tot zijn beslissing hebben geleid. In geval van toelating wordt een exemplaar van de statuten en van dit huishoudelijk reglement bijgevoegd. Het bestuursbesluit wordt ook aan eventuele bezwaarden schriftelijk medegedeeld.

Artikel 2: Voorzitter
1. De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van en de goede gang van zaken in de vereniging.
2. Hij leidt, behoudens het bepaalde in artikel 40, lid 3 der statuten, de ledenvergaderingen en de vergaderingen van het bestuur. Hij handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en houdt ook buiten de vergaderingen toezicht op deze handhaving.
3. Hij bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering.
4. Hij handhaaft de orde in de vergadering.
5. Hij ondertekent samen met de secretaris de notulen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven.

Artikel 3: Secretaris
1. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt de belangrijke uitgaande brieven ter beoordeling en medeondertekening aan de voorzitter voor.
2. Hij maakt, behoudens het bepaalde in artikel 40 der statuten, de notulen van de ledenvergaderingen en van de bestuursvergaderingen. Hij zendt de notulen van een bestuursvergadering zo spoedig mogelijk na die vergadering in concept aan alle bestuursleden en agendeert de behandeling daarvan voor de eerstvolgende bestuursvergadering. Hij ondertekent de notulen na, eventueel gewijzigde, vaststelling samen met de voorzitter en neemt de eventueel door het bestuur aangebrachte wijzigingen tevens op in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijzigingen is besloten.
3. Hij draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de opstelling van de agenda’s en alle bijbehorende stukken voor de ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen en ziet toe op tijdige verzending daarvan.
4. Hij doet in iedere bestuursvergadering mededeling van alle ingekomen brieven. Aan het bestuur gerichte of voor het bestuur bestemde, maar bij andere bestuursleden ingekomen brieven, worden onverwijld door deze bestuursleden aan de secretaris doorgezonden.
5. Hij draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle ingekomen, een afschrift van alle uitgaande correspondentie en alle vergaderstukken en notulen, ook alle overige voor de vereniging van belang zijnde stukken worden opgenomen.
6. Hij draagt er door registratie van de in een ledenvergadering aanwezige stemgerechtigde leden en door andere maatregelen zorg voor, dat bij eventuele stemmingen ieder aanwezig stemgerechtigd lid op zo doelmatig mogelijke wijze één stem kan uitbrengen.
7. Hij stelt het jaarverslag zo tijdig samen, dat dit na vaststelling door het bestuur overeenkomstig artikel 33 van de statuten kan worden uitgebracht
8. Het bestuur kan besluiten, dat een deel der werkzaamheden van de secretaris door een ander lid van het bestuur of, met toepassing van artikel 28 van de statuten en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de secretaris, door een lid buiten het bestuur zal worden verricht volgens een werkverdeling die de
goedkeuring van het bestuur behoeft.

Artikel 4: Penningmeester
1. De penningmeester ziet, behoudens het bepaalde in het zevende lid, toe op het doen van alle ontvangsten en uitgaven der bestuursleden en op de ontvangsten en uitgaven van de door het bestuur ingestelde commissies.
2. De penningmeester behoeft voorafgaande toestemming van het bestuur voor het doen van uitgaven tot een hoger bedrag dan waartoe door het bestuur is bepaald.
3. De penningmeester is bevoegd, namens de vereniging bewijzen van ontvangst te ondertekenen. Hij kan deze bevoegdheid echter voor concreet omschreven ontvangsten tot ten hoogste een door het bestuur daartoe te bepalen bedrag delegeren aan de beheerder van een dagelijkse kas als bedoeld in het zevende lid.
4. De penningmeester houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de artikelen 34 en 35 van de statuten.
5. Hij draagt zorg voor het voortdurend en nauwkeurig bijhouden van een ledenregister, waarin de namen, adressen en het soort lidmaatschap van alle leden zijn opgenomen. Dit register ligt voor alle leden bij de penningmeester ter inzage.
6. Hij stelt de begroting, de balans en de staat van baten en lasten zo tijdig samen, dat deze na vaststelling door het bestuur overeenkomstig de artikelen 32 en 35 van de statuten kunnen worden uitgebracht. In de begroting worden naast de ramingen voor het nieuwe jaar ook de ramingen voor het voorafgaande jaar en de uitkomsten van het laatst afgesloten jaar vermeld.
In de staat van baten en lasten worden naast de uitkomsten van het betreffende jaar ook de ramingen voor dat jaar en de uitkomsten van het voorafgaande jaar vermeld.
7. Het bestuur kan bepalen, dat andere bestuursleden dan de penningmeester of leden van een door het bestuur ingestelde commissie bevoegd zijn tot het doen van ontvangsten en uitgaven tot ten hoogste een daartoe door het bestuur te bepalen bedrag, en belast zijn met het beheer van de daaruit voortvloeiende dagelijkse kas, een en ander voorzover dit direct verband houdt met hun specifieke bestuurs- of commissietaak. Het saldo van een dergelijke kas mag niet meer bedragen dan een daartoe door het bestuur te bepalen bedrag; het meerdere wordt onverwijld aan de penningmeester afgedragen. De beheerder van een dagelijkse kas is voor zijn beheer verantwoording schuldig aan de penningmeester. Hij houdt daartoe nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die de penningmeester noodzakelijk acht. De penningmeester draagt er zorg voor, dat ook alle ontvangsten en uitgaven die door andere bestuursleden en/of commissieleden zijn gedaan, in de boeken der vereniging worden verantwoord.

Artikel 5: Bestuursvergaderingen
1. Het bestuur vergadert als de voorzitter of ten minste de helft van de andere zittende bestuursleden dit wenselijk acht.
2. De bestuursleden worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste veertien dagen tevoren van de door de voorzitter bepaalde dag, uur en plaats van de vergadering in kennis gesteld.
3. De agenda, vermeldende de te behandelen onderwerpen, en eventuele toelichtende stukken worden zo tijdig aan alle bestuursleden toegezonden dat zij zich op verantwoorde wijze op de vergadering kunnen voorbereiden.
4. Indien het tweede en derde lid niet in acht zijn genomen of het betreffende onderwerp in de agenda niet duidelijk is omschreven, dan kan ter vergadering slechts een besluit worden genomen indien ten minste twee/derde van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig is en met het nemen van een besluit instemt. Over alle besluiten wordt zo nodig mondeling gestemd, nadat de voorzitter het voorstel waarover gestemd moet worden, duidelijk heeft geformuleerd. De volstrekte meerderheid is behaald indien ten minste één stem meer voor dan tegen het voorstel is uitgebracht, waarbij blanco stemmen niet worden meegerekend.

Artikel 6: Commissies
1. De leden van commissies als bedoeld in artikel 28, lid 2 der statuten worden door het bestuur benoemd. Zij kunnen te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen.
2. Een door het bestuur ingestelde commissie kan te allen tijde door het bestuur worden opgeheven.

Artikel 7: Financiële commissie
1. De financiële commissie is te allen tijde bevoegd, hetzij op verzoek van het bestuur hetzij uit eigen beweging, een tussentijds onderzoek in te stellen. Artikel 36, lid 3 en 4 der statuten is op een dergelijk tussentijds onderzoek van toepassing.
2. Een tussentijds onderzoek wordt in ieder geval ingesteld wanneer een aftredend penningmeester de boekhouding en de kas en waarden aan zijn opvolger overdraagt.
3 De financiële commissie brengt van een tussentijds onderzoek schriftelijk verslag aan het bestuur uit.

Artikel 8: Algemene Vergaderingen; agendapunten en voorstellen
1. De ledenvergadering kan geen besluiten nemen over een onderwerp, dat niet duidelijk in de agenda als te behandelen agendapunt is omschreven.
2. Van brieven die aan de ledenvergadering zijn gericht, wordt in de eerstvolgende ledenvergadering bij de behandeling van het agendapunt ‘Ingekomen stukken’ mededeling gedaan. Zij vormen geen onderwerp van beraadslaging indien zij niet afzonderlijk als “voorstel leden” zijn aangegeven dan wel afzonderlijk als te behandelen agendapunt op de agenda zijn vermeld of met een ander agendapunt verband houden, tenzij de vergadering anders besluit. De ledenvergadering kan echter ook in dat geval niet afwijken van het eerste lid.
3. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een voorstel van orde doen. Een dergelijk voorstel betreft de wijze van behandeling van de agenda of van een agendapunt.
4. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een duidelijk omschreven voorstel indienen betreffende een agendapunt dat aan de orde is. Het voorstel vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund.
5. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een amendement indienen. Een amendement behelst een duidelijk omschreven voorstel tot een inhoudelijke wijziging van een voorstel dat aan de orde is. Het amendement vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund.
6. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een motie indienen. Een motie behelst een duidelijk omschreven voorstel om een oordeel uit te spreken of een verzoek te doen. De motie vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien deze door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund. Een motie die niet betrekking heeft op een bepaald agendapunt, kan bij de rondvraag worden ingediend.
7. Indien in een aangenomen motie aan het bestuur gevraagd wordt iets te doen of na te laten, het nemen van besluiten daaronder begrepen, dan beraadt het bestuur zich in de eerstvolgende bestuursvergadering en maakt zijn genomen besluit zo spoedig mogelijk in het clubblad bekend. Indien het bestuur besluit aan de motie geen gevolg te geven, is het verplicht het onderwerp op de agenda voor de eerstvolgende Algemene Vergadering als te behandelen agendapunt te vermelden.

Artikel 9: Algemene Vergaderingen; stemming
1. Als een schriftelijke stemming is vereist, dan worden door de voorzitter een bestuurslid en tenminste twee leden aangewezen als stemcommissie. De stemcommissie bestaat altijd uit een oneven aantal leden. Het bestuurslid is voorzitter van de stemcommissie.
2. De stemcommissie is belast met:
a. het uitdelen van de stembriefjes;
b. het verifiëren van de juistheid van de telling van de uitgebrachte stemmen;
c. het bepalen van de geldigheid en het bekendmaken van de uitslag van de stemming.

Artikel 10 Algemene Vergaderingen; orde
1. De voorzitter kan aan een lid dat ter vergadering onfatsoenlijke taal gebruikt, iemand onheus bejegend of zich op andere wijze misdraagt, na waarschuwing, het recht ontnemen om bij het betreffende agendapunt of gedurende de gehele vergadering verder het woord te voeren.
2. Bij herhaald wangedrag kan de voorzitter het lid het recht ontnemen de vergadering verder bij te wonen.

Artikel 11: Periodiek der vereniging
1. De vereniging geeft een periodiek uit, genaamd “Pointerklanken”.
2. Dit periodiek verschijnt minimaal vier maal per jaar.
3. Het bestuur bepaalt binnen de grenzen van de begroting de omvang en vormgeving van het periodiek, na overleg met de redacteur.
4. Een bestuurslid is redacteur van het periodiek en kan zich laten bijstaan door een redactiecommissie.
5. In het periodiek kunnen advertenties worden opgenomen. De redacteur is belast met de acquisitie hiervoor.
6. Het bestuur stelt jaarlijks de advertentietarieven vast.
7. Dekkingen en nesten, die niet voldoen aan hetgeen is gesteld in het fokreglement, kunnen tegen advertentietarief worden opgenomen in het periodiek.
8. De redacteur heeft het recht ingezonden artikelen te redigeren, te corrigeren en in te korten. De redacteur stelt de inzender op de hoogte van veranderingen. Geeft deze niet te kennen geen prijs te stellen op publicatie in de gewijzigde vorm, dan zal tot publicatie worden overgegaan.
9. Het bestuur kan de plaatsing van ingezonden artikelen weigeren. Het bestuur stelt de inzender schriftelijk van hun motivatie, in kennis van de weigering.
10. Indien plaatsing van een door een lid ingezonden artikel wordt geweigerd, dan wordt deze binnen twee maanden na inzending geretourneerd.
11. Indien het betrokken lid zich met deze weigering niet kan verenigen, dan kan hij zich terzake schriftelijk tot het bestuur wenden. Het bestuur neemt zo mogelijk in de eerstvolgende vergadering een nieuwe beslissing, daarbij rekening houdend met hetgeen terzake schriftelijk is medegedeeld en deelt deze nieuwe beslissing schriftelijk met motivatie mede.
12. Anonieme artikelen worden altijd geweigerd. Onder pseudoniem geschreven artikelen kunnen worden geplaatst, indien de schrijver zich vooraf aan de redacteur bekend maakt.
13. De redacteur bepaalt de inhoud van het periodiek met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
14. In het periodiek worden telkenmale de navolgende hoofdstukken vermeld casu quo opgenomen:

  1. de namen en adressen van de bestuursleden;
  2. de door het bestuur ingestelde commissies en het correspondentieadres van deze commissies;
  3. mededelingen van het bestuur en van de commissies;
  4. fokkerijzaken;
  5. jacht en wedstrijdzaken.

15. Het periodiek wordt aan alle leden verzonden met uitzondering van de gezinsleden.

Artikel 12: Vergoedingen
1. De leden van het bestuur genieten ten laste van de vereniging een vergoeding voor noodzakelijk gemaakte reis- en verblijfkosten, porti en telefoonkosten.
2. Reiskosten worden vergoed op basis van de gereisde kilometers. Het per kilometer te vergoeden bedrag wordt door het bestuur bepaald.
3. Overige vergoedingen worden vergoed op basis van de werkelijk gemaakte kosten.
4. Het bestuur kan voor de te vergoeden verblijfkosten maxima bepalen.
5. Voor meerdaagse reizen en voor reizen naar het buitenland is voorafgaande toestemming van het bestuur vereist.
6. De kosten moeten schriftelijk gedeclareerd worden in het jaar waarin deze zijn gemaakt, waarbij de eerste maand van het nieuwe verenigingsjaar nog gebruikt kan worden om deze in te dienen.
7. Het bestuur kan bepalen, dat dit artikel ook van toepassing is op leden van commissies en op anderen die ter uitvoering van een bestuursopdracht kosten hebben gemaakt.

Artikel 13: Pupinformatie en herplaatsing
1. Het bestuur belast, onder haar verantwoordelijkheid, een bestuurslid met (pup)voorlichting namens de vereniging en in voorkomende gevallen met herplaatsing van oudere honden.
2. Het bestuur kan eigenaren van reuen alsmede fokkers die niet voldoen aan hetgeen gesteld is in het ‘fokreglement”, uitsluiten van pupinfo.

Artikel 14: Overige reglementen
De navolgende onderwerpen zijn uitgewerkt, of kunnen worden uitgewerkt, in afzonderlijke reglementen:

  1. fokreglement;
  2. verenigingsprijzen;
  3. verenigingsproeven;
  4. reglement van orde op trainingen;
  5. andere activiteiten georganiseerd door de vereniging.

De goedkeuring van de Algemene Vergadering is op deze reglementen van toepassing.

Artikel 15: Vervallenverklaring
Alle voorgaande huishoudelijke reglementen zijn hiermee vervallen verklaard.

 

Aanhangsel Huishoudelijk Reglement Nederlandse Pointer Club


Klik hier om deze als pdf te openen.

Om de website zo optimaal mogelijk vorm te geven en voortdurend te kunnen verbeteren, maakt deze site gebruik van cookies.

Door op onderstaande knop te klikken, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies.

I understand